pomagamy realizować pasje

Cele

Fragment zapisów pochodzący ze statutu
„Fundacji Ludzi z Pasją”

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 § 7

Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i promocja rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i ekonomiczno-społecznej mieszkańców terenów objętych działalnością Fundacji, a w szczególności:

Działania na rzecz identyfikacji, promocji i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

 1. Wyrównywanie szans i wsparcie rozwoju kulturalnego i społeczno-ekonomicznego społeczności lokalnej.
 2. Współuczestniczenie w tworzeniu inicjatyw lokalnych na rzecz integracji i podejmowania wspólnych działań przez mieszkańców terenów objętych działalnością fundacji.
 3. Wspieranie dialogu międzypokoleniowego.
 4. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych, zawodowych i wiekowych oraz niwelowania bezrobocia na terenach wiejskich.
 5. Propagowanie działań związanych z inicjatywami dotyczącymi dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki.
 6. Projektowanie działań aktywizujących na bazie lokalnych zasobów ludzkich i środowiskowych oraz promocja tych działań na rynku.
 7. Inicjowanie, pomoc w tworzeniu i zarządzaniu działaniami w ramach obszaru ekonomii społecznej.
 8. Wspieranie idei samorządności, społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw obywatelskich, promocja demokracji.
 9. Krzewienie postaw patriotycznych.
 10. Wspieranie dialogu społeczno – politycznego.
 11. Wyrównywanie szans, walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji i wykluczenia oraz podejmowanie działań zmierzających do niwelowania barier i ograniczeń dotykające grupy dyskryminowane i społecznie wykluczone.
 12. Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących jednostki i środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym, a w szczególności działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, cierpiących na choroby cywilizacyjne, kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji.
 13. Krzewienie idei tolerancji, zrozumienia i poszanowania odrębności, w tym wieloaspektowe przybliżanie innych kultur.
 14. Wspieranie dialogu międzynarodowego, międzyetnicznego, międzykulturowego i międzyreligijnego.
 15. Działania na rzecz poszanowania praw oraz wolności człowieka i obywatela.
 16. Wspieranie działań umożliwiających rozwój osobisty oraz realizację marzeń i pasji ludzi w różnych przedziałach wiekowych, w tym dzieci, młodzieży, osób 40+ i seniorów.
 17. Krzewienie postaw ekologicznych.
 18. Wspieranie i organizowanie działalności charytatywnej, promocja wolontariatu.
 19. Wspieranie szeroko pojętej innowacyjności, kreatywności i rozwoju wiedzy.
 20. Organizowanie i wspieranie działań w obszarze szeroko rozumianej edukacji, kultury i ochrony zdrowia.
 21. Wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informatycznego.
 22. Promocja działań na rzecz realizacji celów statutowych fundacji, dotarcie do szerokich kręgów interesariuszy, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania, w tym programów pomocowych.

§  8

Fundacja realizuje swoje cele zarówno jako działalność odpłatną jak i nieodpłatną wskazaną w § 7 Statutu, a w szczególności poprzez:

 1. stworzenie ośrodka działań artystycznych pod nazwą Domu Pracy Twórczej,
 2. utworzenie Izby Pamięci osób zasłużonych na rzecz społeczności lokalnej,
 3. promocję i organizowanie działań artystycznych,
 4. propagowanie i dystrybucja publikacji, dzieł nauki i sztuki,
 5. organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów zespołów kulturalnych i artystycznych oraz odpowiednich imprez,
 6. wspieranie powstania i współorganizowanie bibliotek oraz ośrodków dokumentacji,
 7. współpracę z innymi fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji,
 8. organizowanie imprez o charakterze charytatywnym,
 9. organizowanie spotkań seminaryjnych i promocyjnych dla propagowania idei Fundacji,
 10. finansowanie lub współfinansowanie działalności zbieżnej z celami Fundacji,
 11. zabieganie o środki finansowe na rzecz działalności Fundacji,
 12. wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami Fundacji, lub gdy deklarują one wsparcie dla propagowania idei Fundacji,
 13. popularyzację osiągnięć i dokonań młodzieży i dzieci w dziedzinie nauki sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym,
 14. organizowanie wystaw i kiermaszów produktów rękodzielnictwa twórców związanych z tradycjami własnego regionu,
 15. prowadzenie działalności wydawniczej – wydawnictwa i publikacje, w tym publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe,
 16. przekazywanie informacji mediom i poprzez media (prasa, radio, telewizja, Internet) w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Fundacji i inne dla niej istotne,
 17. realizacja programów radiowych, telewizyjnych, filmów,
 18. organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony, rekonstrukcji, renowacji zabytków i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 19. organizowanie rekonstrukcji zdarzeń historycznych i literackich,
 20. organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – politykami, biznesmenami, artystami, działaczami społecznymi, którzy mogą być inspiracją i wsparciem dla mieszkańców terenów objętych działaniami Fundacji,
 21. organizowanie wymiany między partnerskimi podmiotami (szkołami, organizacjami, gminami, powiatami), również z zagranicy,
 22. realizowanie programów edukacyjnych i nowych form kształcenia,
 23. fundowanie stypendiów,
 24. realizowanie i wspieranie realizacji programów naukowych i badawczych,
 25. organizowanie szkoleń i kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji, a także       zmianę zawodu,
 26. organizowanie szkoleń w ramach programów związanych z ochroną ginących zawodów, jak również pomoc w zaistnieniu na rynku,
 27. wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo – techniczną, oświatową, kulturalną (także w zakresie kultury fizycznej i sportu), ochrony zdrowia i pomocy społecznej inwalidów i osób niepełnosprawnych,
 28. współpracę z organami administracji publicznej i kościelnej,
 29. zawieranie porozumień o wzajemnej współpracy.PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KRS 0000543637

  PODARÓJ DZIECIOM PASJE I LEPSZE JUTRO